ניסוח כתב תביעה

תביעה היא הליך אזרחי במסגרתה מבקש התובע מבית המשפט סעד מהנתבע. בתביעה יכולים להיות מספר תובעים, מספר נתבעים, ומספר צדדים שלישיים. תובענה שאין לגביה הוראה אחרת, תיפתח במסירת כתב תביעה למזכירות בית המשפט שלו הסמכות המקומית והעניינית לדון התובענה, ראה סמכויות בתי המשפט.

ניסוח כתב תביעה

כתב התביעה ונספחים

סעיף 7א, 9 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, קובע את הכללים לפתיחת תביעה בבית המשפט, על התובע לצרף את המסמכים הבאים ולציין את הפרטים שלהלן:

 1. טופס פתיחת הליך (טופס 1) – לא תתקבל תובענה ללא טופס פתיחת הליך כשהוא ממולא כהלכה. סעד שלא יצוין בטופס פתיחת הליך לא ייחשב כסעד שנתבקש בתובענה והוא לא יינתן על ידי בית המשפט;
 2. שם בית המשפט אליו מוגשת התובענה;
 3. שמו של התובע, מספר זהותו, מקום מגוריו ומען להמצאת כתבי בי-דין (תמיד צריך להיות בתחומי ישראל) במידה ולא יצוין מען להחזרת כתבי בי דין התביעה תוחזר;
 4. שמו של הנתבע, מספר זהותו, מקום מגוריו, כתובת להמצאת כתבי בי דין (בניגוד לתובע הכתובת אינה חייבת להיות בתחומי המדינה). נתבע יחשב מי שהחוק מכיר בו למשל, חברה, אדם פרטי, שותפות, עמותה, מדינת ישראל וכד';
 5. העובדה שהתובע או הנתבע הוא פסול דין, אם כך הוא;
 6. העובדה שהתובע או הנתבע הוא תאגיד, אם הדבר כך, ואם כן הצורה שבה התאגד (למשל, חברת בע"מ).
 7. העובדות העיקריות המהוות את נסיבות המקרה. למעשה צריך לפרט את העובדות המהותיות אשר יוצרות את עילת התביעה;
 8. הסעד המבוקש – כגון, צו לתשלום כסף, צו עשה וכד'. בית המשפט לא יפסוק לתובע סעד אשר לא צוין בתובענה, גם אם במהלך ההליך המשפטי יתברר שהתובע זכאי לקבלו. אולם, קיימים מספר סעדים אותם אין חובה לבקש בכתב התביעה כגון: הפרשי הצמדה וריבית, מע"מ כדין, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.
 9. פירוט מסמכים וצירופם לכתב התביעה – בעל דין המסתמך בכתב טענותיו על מסמך חייב לצרפו לכתב התביעה.
 10. שווי נושא התובענה, ככול שניתן לקובעו .

דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדין האזרחי, לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.

הוספת מאמר לאתר?

  חברה לקידום אתרים חברה לקידום אתרים
  Skip to content